Excel Mobile สร้างกราฟ

จุดประสงค์เป็นการสร้างกราฟเบื้องต้นเพื่อด้วย Excel บนมือถือหรือแท็บเล็ท แบบสั้นๆไม่ซับซ้อน และนำไปประยุคต่อได้ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างตารางข้อมูลที่มีแกน X เป็นแถวแรกส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเดือน วัน ปี โดยจะต้องทำให้ข้อมูลเป็นรูปแบบเดือนกับปี ด้วยเมนูหลัก Home เมนูย่อยแรก Number Format เมนูย่อยสองเป็น Date แล้วเลือกรูปแบบ Jan-20

2. เพิ่มข้อมูลแถวถัดไปจากตารางเดิมซึ่งจะเป็นข้อมูลแกน Y ซึ่งสามารถมีหลายแถวได้ เช่น จำนวน ผู้ชาย(ใส่ตัวเลข), จำนวนผู้หญิง(ใส่ตัวเลข), จำนวนรวม(ใช้ =ผู้ชาย+ผู้หญิง) เป็นต้น โดยปกติรูปแบบเริ่มต้นของข้อมูลจะเป็นตัวเลขที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบยใหม่เหมือนขั้นตอนที่ 1

3. ทำการเลือกโดยลากกรอยเลือกทั้งตารางรวมส่วนหัวแถวที่เป็นข้อความชื่อข้อมูลแต่ละแถวด้วย

4. เลือกเมนู แทรก (insert) และเมนูย่อย กราฟ (chart) แล้วเลือกกราฟแบบที่จะสร้าง ส่วนใหญ่จะเลือก กราฟเส้น (line chart) หรือ กราฟแท่ง (bar chart)

5. เลือกแบบกราฟแล้ว กราฟจะปรากฎขึ้นตามข้อมูลในตาราง โดยมี เดือนปีเป็นแกน X และมี กราฟ 3 เส้นเป็นแกน Y

6. กราฟจะเปลี่ยนไปตามถ้าปรับเปลี่ยนข้อมูลในตาราง