มาสร้างเมนู WordPress

เมื่อเราสร้างเมนู wordpress แล้วเช่นในตัวอย่าง ชื่อ Menu1 ซึ่งเป็นชื่อเมนูที่มีไว้ให้เลือกว่าจะแสดงตรงตำแหน่งไหนในหน้า

มาดูส่วนต่างๆในหน้าสร้างเมนู จะแบ่งเป็นส่วนหลักๆ 3 ส่วนดังนี้
ส่วนแรก เป็นส่วนที่ให้เลือกว่าจะสร้าง เมนูจากอะไร จากหน้า, เรื่อง หมวดหมู่ ที่มีการสร้างไว้แล้ว

หรืออีกอย่างคือสร้างเมนูจาก ปรับแต่งลิงค์ ตรงนี้เราสามารถสร้าง เมนู Home ให้ชี้ไปหน้าแรกของ WordPress ได้ โดยใส่ URL เป็น ชื่อเว็ปเรา แล้วใส่ ลิ้งค์ข้อความเป็น Home แล้วกด เพิ่มลงเมนู

เมนู Home ก็จะปรากฎที่ส่วนที่สอง ตรงส่วนนี้จะเป็นรายการเมนูที่เราสร้างขึ้นจากส่วนที่หนึ่ง
สามารถจัดลำดับก่อนหลังโดยจับเลื่อนขึ้นลงได้เลย

ในส่วนล่างสุดเป็นการจะเป็นส่วนที่กำหนดว่าจะให้เมนูนี้ไปปรากฎที่บริเวณไหนบนหน้าเว็บ เช่นอยู่บริเวณบนหลัก, บริเวณด้านข้าง เป็นต้น
เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้าง เมนูได้ตามใจชอบได้มากกว่าหนึ่งเมนู โดยส่วนใหญ่หลักๆมีแค่เมนูเดียวก็เพียงพอกับการเริ่มต้นที่ดีแล้ว