Month: September 2022

CPI Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2565

CPI Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือที่เรียกว่าเงินเฟ้อ (inflation) เป็นตัวเลขชี้วัดว่าเราต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นที่เกิดขึ้นจากกลไกลตลาด

Continue reading

แนวโน้วอัตราแลกเปลี่ยนเงิน USD ปี 2565

จากรูปข้อมูลย้อนหลัง 180 วัน ณ. วันที่ 1 กันยายน 2565 ของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน สกุล USD เป็นเงิน Thai Bath ดูเป็นแน้วโน้มมีความเป็นไปได้ว่าจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อไป (ว่าตาม Technical)

Continue reading